Skyltskolan

Skyltskolan är en vägledande tjänst
Eftersom vi utgår från Göteborg och Västsverige är många av exemplen och innehållet baserat på vår 50 åriga erfarenhet som skylttillverkare från regionen. Varje skyltprojekt är unikt så man bör alltid i god tid höra med Kommunen vad de tänker om just ditt projekt. Dessutom så ändras lagar, förordningar och skyltpolicys över tid.

Ta gärna en kontakt om du behöver hjälp med ett specifikt skyltprojekt!

När krävs bygglov för skyltar?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar om dessa befinner sig i ett område som omfattas av detaljplan. Exempel på en sådan förändring är byte av färg, form, storlek eller typ. (Se Plan- och bygglagen 9 kap 8 § och 16 kap 7 § med hänvisning till plan och byggförordningen 6 kap 3 §.)

Att sätta upp en skylt kan vara att montera den på en byggnad eller en annan anläggning eller fristående på marken. Det kan även vara att exempelvis montera den på ett plank, en mur, ett staket eller hissa upp den i en flaggstång.

Att flytta en skylt kan till exempel innebära att en befintlig skylt byter placering på byggnaden eller på marken.

Tex i Göteborg finns en skyltpolicy som förtydligar vilka skyltar som kräver bygglov. En sådan policy kan också begränsa skyltning även om det skulle varit tillåtet enligt plan- bygglagen. Liknande regelverk finns i de flesta kommuner.

Skyltar som inte kräver bygglov är tex:
Skyltar vars area är högst 1,0 m2
Orienteringstavlor vars area är högst 2,0 m2

Exempel på skyltar som kräver bygglov är:
• Målade bokstäver
• Skivskyltar
• Friliggande bokstäver
• Neonskyltar/diodskyltar
• Skyltlådor
• Flaggskyltar
• Fönsterskyltning, markiser
• Vepor, banderoller och större reklamflaggor
• Pelartavlor, pyloner och skyltmaster
• Skylttavlor på stolpar
• Reklamskylt med hänvisning
• Byggplatsskyltar (tidsbegränsade bygglov)

Vad är en skylt?
I bygglovssammanhang är en skylt en anordning med syfte att förmedla information, budskap eller reklam med hjälp av bild, text, logotyper, symboler och liknande.

En skylt kan vara av alla typer av material. De vanligaste skyltarna är någon typ av skiva med text på. Vepor, banderoller och andra mjuka skyltar används gärna vid tillfälligt behov av att skylta. Med nya material och tekniker följer också nya typer av skyltar, exempelvis neonrör, LED och ljusprojektioner. Stadspelare, pelartavlor, reklamvitriner, stolptavlor, stortavlor med mera är alla olika typer av skyltar för reklam.

Det viktiga att förstå är att bygglovet avser skylten i sig, inte dess budskap, det kan alltså ändras inom ramarna för bygglovet utan att ett nytt behöver sökas.

En bygglovspliktig skylt som uppförs utan bygglov är olaglig
För en sådan överträdelse tas en byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och miljö- och byggnadsnämnden kan besluta att skylten vid vite ska monteras ned. Enligt 12 § lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning får kommunen besluta om förelägganden, förbud eller vite för olovlig skyltning.

Tidsbegränsade bygglov
Ett bygglov gäller i regel tills den som ansvarar för skylten tar ner den, men det förekommer också:
• tidsbegränsade bygglov. Om skyltens utformning inte är av permanent karaktär kan det vara aktuellt med ett tidsbegränsat bygglov. Bygglov för reklamvepor och linspända skyltar är alltid tidsbegränsade.
• säsongslov. Vissa verksamheter har en tydligt säsongsbetonad karaktär, till exempel glasskiosker. Bygglov kopplade till sådan verksamhet kan vara begränsade till verksamhetens säsong.

Några punkter att beakta även för icke lovpliktiga skyltar
En skylt kräver inte bygglov om den är högst 1,0 m2. För att veta om en skylt omfattas av detta undantag måste skyltens area bestämmas. Om skylten till exempel består av lösa bokstäver kan beräkningen göras på flera olika sätt. Det kan vara svårt att avgöra vad som ingår i en skylt särskilt om ett budskap är uppdelat i flera delar. Det finns inga förarbeten som förtydligar hur areaberäkningen ska gå till eller bedömningen om ett budskap består att en eller flera skyltar. Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 3 §

En orienteringstavlas syfte är att hjälpa besökaren att hitta till rätt plats, byggnad eller entré. Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 3 §
Även om det är bygglovsbefriat gäller varsamhetskravet i plan- och bygglagen 8 kap 17 § och ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktärsdrag och med tillvaratagande av byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

De flesta Kommuner tex Göteborg har också en skyltpolicy som den skylt du vill sätta upp behöver följa.

Skyltning utanför detaljplanerat område
För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot kan andra tillstånd behövas.

Att sätta upp skyltar vid allmän väg, inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde, kräver tillstånd från länsstyrelsen (väglagen) om de inte sitter på en byggnad och upplyser om en verksamhet på platsen.

Frågor om skyltning och bygglov?

Behöver du hjälp med skyltning och bygglov, tveka inte ta en kontakt redan idag!
Vi är verksamma i hela Sverige men tar främst uppdrag i Göteborg och Västsverige.

Läs mer om skyltprojekt här.

Kan vi hjälpa dig?

Fler artiklar

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?