Arbetsmiljöpolicy

Trygghet och säkerhet för personal och miljö

Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet innehåller arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöpolicyn ska därför verka för att minimera dessa risker och säkerställa att myndigheternas krav på arbetsmiljö efterlevs. Vi ska göra vårt yttersta för att verka för en säker och trygg arbetsmiljö, där personalen också känner stimulans och utvecklingspotential i sitt dagliga arbete.

Här inkluderar vi också miljön för dem som vistas i närheten av vår arbetsplats t.ex. vid montering och service på skyltar.

Med oss får du

Företaget ska vara en trygg arbetsplats
Varje medarbetare ges möjligheter och befogenheter att genomföra sina arbetsuppgifter på ett hanterbart sätt och utan risk för skador eller framtida men.

Det uppnår vi genom att respektera att vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljö är hur vi har det runt oss och hur vi behandlar varandra. På företaget ska råda ett professionellt, öppet och varmt arbetsklimat som uppnås genom gott samarbete mellan samtliga medarbetare och genom god stämning ge plats för olikheter samt att alla blir sedda och hörda.

Detta åstadkommer vi genom att
• kontinuerligt utbilda alla medarbetare inom arbetsmiljöområdet
• fylla Arbetsmiljöverkets krav och föreskrifter
• arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete som också inkluderar stress och psykosociala förhållanden
• alltid göra riskbedömningar med åtgärder inför varje arbetsmoment som medför en förhöjd risk
• följa upp alla olyckor och tillbud med handlingsplan

Vår ambitionsnivå!

Målet för arbetsmiljön är att skapa en säker miljö med ett minimum av tillbud, olyckor och risker där de som arbetar trivs och mår bra. Vårt fokus på miljö lönar sig både för oss vår personal och den omgivning där vi utför vårt arbete.

Behöver du en skylt i Göteborg - Kan vi hjälpa dig?